Mindfulness i lederskabet giver lederen:

  • mulighed for at betragte og acceptere det der sker, lige nu, uden forudindtagethed.
  • mulighed for at trække på en anden bevidsthed, en dybere intuition der er skarp, nuanceret og ikke vurderende eller (for)dømmende.
  • mulighed for i højere grad at lære at agere i forhold til den aktuelle situation og de mennesker som er involveret.
  • mulighed for bedre at kommunikere og gå i dialog omkring de ønskede tiltag og bevægleser – visioner og missioner i det strategiske arbejde.
  • evnen til at anvende nuets fulde potentiale og “lære af den ankommende fremtid” (Teori U)
  • mulighed for at forebygge stress indadtil og stress udadtil i dit lederskab.

Du vil som leder udvikle stærkere kompetencer i form af vågen bevidsthed, nærvær, selvdisciplin, energi, ydmyghed, ansvarlighed, mod, effektivitet, intuition, autenticitet og handlekraft.

Du vil på det personlige plan opleve i højere grad at skabe sammenhæng mellem dit livskald, livsbane og din professionelle gerning.

Mindful Ledelse er kendetegnet ved den mere konsulentbaserede del af CM&L der bl.a. tilbyder facilitering af processer til strategisk organisationsudvikling, forandringsprocesser, lederens personlige udvikling, personale- & teamudvikling, samt kommunikations- og relationskompetenceudvikling.

Udfordringer i “det relationelle felt” skønnes at være hovedkilde til de største personalemæssige/trivselsmæssige udfordringer og deraf foranledigede økonomiske tab, på danske arbejdspladser.

Der tilbydes endvidere mulighed for individuel supervision til ansatte i virksomheder og privatpersoner, hvor der, hvis det ønskes og findes meningsgivende, kan inddrages  mindfulness- og meditationsøvelser og teknikker, samt træningssessioner kombineret med systemisk forankret supervision og sparring.

Mindfulness er et af de mest virkningsfulde tiltag inden for trivsel af medarbejdere og forebyggelse af højt sygefravær. De fleste af os kender nok til, at hverdagen til tider kan synes kaotisk og uoverkommelig, men virksomheder kan med fordel bruge mindfulness aktivt som led i HR strategien – med både menneskelig og økonomisk gevinst.

Mit personlige udviklingsarbejde med mindfulness i lederskabet forbedrede markant mine evner som leder. Jeg blev eks. vis. mere bevidst nærværende, mindre (for)dømmende og vurderende, mere beslutsom, autentisk, effektiv, og rummelig. Kort sagt blev mine kvaliteter (og mangler) som leder og privatmenneske langsomt forbedret, hvilket jeg samtidig oplevede havde positiv afsmittende effekt på mine omgivelser – i det kollektive felt.

Der blev langsomt skabt mere tillidsfuld atmosfære, positivisme og glæde i hverdagen. Samtidig blev mine evner til at få nye ideer, skabe, og være kreativ også markant forbedret. Det paradoksale i denne sammenhæng var samtidig, at jeg ikke var forberedt på “den skjulte effekt” der havde sin direkte indvirken på det kollektive, men den ændring i min indstilling og tilgang til såvel opgaver, mennesker omkring mig, og tilværelsen som sådan, havde overraskende positiv betydning for de selvorganiserende kollektive processer.

I ledende stillinger igennem en årrække, befandt jeg mig desuden ofte i situationer, hvor eksempelvis medarbejderudviklingssamtalen, åbnede op til tillid og et dybere nærvær mellem leder og medarbejder. Samtidig med dette berørtes ofte personlige forhold, som medarbejderen ofte oplevede som medvirkende til, at personlige og arbejdsmæssige mål ikke blev indfriet. Ofte drejede samtalen ind omkring temaer og personlige udfordringer fra privatlivet, der relaterede sig til det eksistentielle område og som kunne være hensigtsmæssige for såvel medarbejderen og de “systemer” (relationer) denne befandt sig i, at følge nærmere op på.

På trods af alt dette, oplevede jeg imidlertid at det kunne være vanskeligt at få fulgt op på disse samtaler på en sådan måde, at det lykkes fremadrettet at opnå en varig ændring til gavn for medarbejderen selv, det sociale rum på arbejdspladsen, samt organisationen som helhed, og dermed til løsningen af de opgaver man, i samvirke med hinanden, er sat til at udføre.

Det er en kendsgerning, at ledere og medarbejdere med en målrettet indsats mod tilegnelsen af mindfulnessteknikker og mindfulnessindstillingen, vil kunne opnå at få kvalificeret og optimeret kompetencer og evner til i højere grad at få taget fat omkring spirende problematikker, som senere kan risikere at folde sig uhensigtsmæssigt ud, for såvel den enkelte medarbejder som for virksomheden generelt.

Her kan CM&L sætte ind med rådgivning, coaching, opkvalificering og kurser i relation til såvel forebyggende som afhjælpende tiltag.

Vi samarbejder med virksomheder og faciliterer indsatser der kan løsne op, bearbejde, og følge op, på tilstande og temaer hos de enkelte personaler, og i det kollektive felt, der kan vanskeliggøre og måske endda forhindre, at de fastsatte mål kan realiseres.

Det er i dag et faktum, at en af de største udfordringer på danske arbejdspladser kan henføres til utilstrækkelige evner til, og muligheder for, at håndtere relationskompetencen.

Alt for ofte tør vi ikke være ærlige og sige det vi mener og tænker – alt for ofte holder medarbejdere sig tilbage over kolleger der synes at “fylde og bestemme for meget eller “sidder på magtrelationerne” – alt for ofte aktiveres temaer og tabuer der bringes med ind på arbejdspladsen fra hjemlige problematiske forhold i en grad, der forhindrer at medarbejderne, i samvirke med hinanden, får afstemt værdier, mål og indsatser. Dette genererer i højere og højere grad stress hos den enkelte medarbejder og i energifeltet i organisationen.

Mindfulness tilbyder bl.a. en ny vifte af muligheder hos den enkelte, i form af en supplerende måde at være til stede med det “der nu engang er”. Mere accepterende og med dybere klarhed og vilje til handling på udfordringer, der måske før ville hæmme en. Med tilegnelsen af mindfulnessteknikker og deraf muligheder for senere opnåelse af mindfulnessindstillingen, vil den enkelte leder eller medarbejder øge sine evner og muligheder for, at agere med højere grad af bevidsthed i de daglige situationer på arbejdspladsen.

Dette kan eks.vis være i situationer der normalt ville være undgået grundet usikkerhed, utryghed, angst, frygt, og konfliktskyhed eller måske i stedet ville blive håndteret med vredesudbrud eller “surstråling” (ikke verbalt kommunikeret vrede og opgivenhed, tavshed og himlende øjne)….

Hvis der aktivt arbejdes med mindfulnessteknikker, eks.vis afspænding af sindet, accept og neutral iagttagelse i denne fase, som modvægt til den opspænding der aktiveres i det relationelle felt, vil medarbejderne på kort og lang sigt, være bedre rustet til at håndtere daglige udfordringer i det relationelle felt og dermed i mindre grad være i fare for at blive ramt af stress – eller “surstråling”.

Kontakt mig gerne for nærmere info og dialog omkring hvorledes mindfulness kan integreres i netop din virksomhed og virkelighed.

Læs mere om sigtet med CM&L’s aktiviteter under Visioner og intentioner

Allan Ulrich Thomsen