Mindfulness for børn og unge

Mindfulness for børn og unge

CM&L tilbyder mindfulness kurser til personaler samt opmærksomheds- og nærværstræning – Mindfulness – til elever i grund- og specialskoler, og øvrige uddannelsesinstitutioner.

Børn mediterer

Meget tyder på at et stigende antal elever føler sig stressede og ofte føler det er svært at koncentrere sig og få optimalt udbytte af skoletilbuddet. Det oplever forældre, personale og ledelsen også. Med den nye skolereform og inklusionskravene er de udfordringer skolen, ledelsen, lærerene, pædagogerne, forældrene og i sidste ende eleverne står over for, massive og mangefacetterede.

Følgende er uddrag af artikel fra ‘Stiftidende’ marts 2015. Psykiater, Overlæge og Mindfulnessinstruktør Lone Fjordbak udtaler:

Også hjælp til børn og unge

»Vi burde i virkeligheden undervise i mindfulness i folkeskolen. Det er helt galt, at hver fjerde pige i gymnasiet er præget af angst og stress. Vi er så meget i præstation, men vi kan jo ikke alle blive nummer et. Så vi skal vænne os til bare at være her – også selv om vi ikke kan præstere det mindste. Vi skal i hjertet og maven føle, at vi er gode nok, uanset antallet af guldmedaljer, hvor mange børn eller hvor stor en karriere, vi har. Det andet er forfængelighed. Og jo mere vi får, jo mere vil vi have. Vi kan godt blive enige om, at det ikke er vigtigt, hvordan vi ser ud. Men ikke ret mange tror på det. Vi styrter af sted for at nå uopnåelige mål, som reklamerne opsætter,« siger mindfulnessinstruktøren og overlægen.

»Det bør vi virkelig gøre noget ved. 450.000 danskere på lykkepiller er alt, alt for mange. Lad os tilbyde en sund, miljørigtig og billig behandling i at holde os selv og livet ud.« Læs hele artiklen her

De seneste års forskning og erfaringer af en reel mindfulnessindsats – forstået som nærværs- og opmærksomhedstræning i skolen, er et uhyre effektivt middel til af understøtte de udfordringer og forandringer skolerne står over for i dag. Mange oplever udover faglige udbytter også, at sammenholdet i klassen øges og at eleverne bliver bedre til at være tolerante og rummelige over for hinanden. Kommunikationen forbedres og de empatiske evner og kompetencer næres og opøves – alt sammen til gavn for såvel fagligheden, som den sociale og personlige udvikling og dimension i skolen – og i sidste ende til gavn og indfrielse af kravene om inklusionsindsatsen.

Det er samtidigt helt essentielt, at de personer der skal undervise og facilitere denne træning med børn og unge, er veluddannet og samtidig har mange års ‘egen-praksis’, formidlingserfaring samt seriøs mindfulnessuddannelse bag sig. Som nævnt skal den enkelte være fortrolig med at formidle mindfulnessredskaber og teknikker til andre og dette i særdeleshed i relation til børn og unge. Det kan nærmest ikke understreges nok, at det er afgørende at læreren/ pædagogen er klædt nøje på, til at varetage denne opgave. Det er altså ikke nok at man som voksen selv har modtaget undervisning i mindfulness etc. og så derfra går i gang med at undervise andre.

CM&L tilbyder af samme grund derfor en 1. årig Efteruddannelse til de der måtte ønske at få mindfulness, forstået som opmærksomheds- og nærværstræning ud i klasseværelset. Dette er en efteruddannelse udformet som et års-kursus. Se mere om dette her: Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode – MBIM

Desuden tilbydes kurser til personaler på skoler/SFO/Børneinstitutioner/uddannelsessteder mv. Der udbydes et Mindful Skole – Basis kursus samt et Mindful Skole – Intensivt kursus

Allan Ulrich Thomsen har bred erfaring med at undervise i mindfulness i skoler – til elever og studerende – herunder også i relation til børn med eks. vis ADHD eller andre psykosociale udfordringer. CM&L tilbyder således forløb til klasser og grupper af børn og unge. Der tages udgangspunkt i 4 eller 8 ugers procesforløb. Dette kan også suppleres eller iværksættes med HeartMath træningssystemet, som anvendes med meget positive erfaringer og effektmålinger, i forhold til børn og unge.

Kontakt endelig u.t. for en dialog om ‘mulige veje at betræde’, i forhold til jeres elever og skole.

Læs her mere uddybende om baggrunden for at bringe mindfulness ind i skoler og pædagogiske sammenhænge..

Lidt mere specifikt om, hvad det er vi træner, når vi træner..:

Et af sindets naturlige grundvaner er at opmærksomheden hele tiden vandrer fra et fokuspunkt – til et andet – og så videre igen. Det kan være opmærksomheden vandrer ud i indtryk fra omgivelserne (Sanseindtryk – høre, syn, føle, lugte, smage), eller det kan være ud i tankerækker der afløser hinanden og til tider kan opleves som vanskelige at stoppe igen, eller sågar være bevidst om foregår mens de gør det, (Tanker). Sidst kan det kan være opmærksomheden vandrer ud i følelsesmæssige og humørmæssige stemninger (Følelser).

Når alt dette foregår fra hvert øjeblik til øjeblik, til enhver tid – og vel at mærke uden de fleste af os faktisk er særlig bevidste om det – er det ikke så underligt at det til tider kan være svært for os at fastholde fokus og være nærværende – der hvor vi er, mens vi er der. Mange af os med børn, kan sikkert nikke genkendende til det, at være i samtale med vores barn, uden egentlig at være fuldt til stede med vores nærvær og opmærksomhed. Måske vi i stedet er optaget af tanker om noget fra tidligere på dagen eller dagen i går, eller måske længere tilbage. Eller også kan opmærksomheden været vandret ud i et tankefokus omkring noget vi skal senere på dagen eller i morgen, eller igen – om lang tid måske. De af os uden børn kan sikkert bruge andre eksempler og genkende tendensen.

Dette er jo helt normalt, og foregår som nævnt hele tiden – hvert øjeblik, hvert sekund, minut, time, dag osv. Det der kan være uhensigtsmæssigt – her i skole/læringssammenhænge er, at det er/kan være enormt forstyrrende og distraherende når man skal lære noget nyt – og det er jo ligesom det man skal/gør i skolen:-)

Derfor er dét, at træne ’nærværs- og opmærksomhedsevnen’, faktisk det vigtigste man skal kunne være god til, for hvis man kan dét – at være god til at fokusere sin opmærksomhed uden at blive distraheret så meget af sine tanker, følelser/humør og sanseindtryk, så kan man nemmere lære noget nyt – uanset hvilket fag eller kompetence/teknik man skal lære. Ja faktisk er denne evne en forudsætning for at kunne omsætte læring til erfaringer.

Evidensaspekter og perspektiver for træningen.
Ovenstående er overordnet set forskellige sigter med at tilbyde ’dette fag’ til skoleelever og børn- og unge. Der er som nævnt en del studier og nyere forskning der viser gavnlige effekter af træning af dette med eleverne i skoler og institutioner etc. Der er bl.a. tale om øget selvopmærksomhedskompetence, og evne til selvregulering (impulsstyring og regulering af følelsesmæssige/humørmæssige eksistentielle udfordringer)

Men der er også megen forskning der peger på effekten af, at de voksne selv har tilegnet sig træningen og måske træner dagligt i deres liv og hverdag. Denne effekt kan måles og aflæses på flere niveauer. Der er her bl.a tale om såvel de sproglige/mentale effekter samt ikke-sproglige virkninger og effekter -(non-verbale). Maria Napoli har gennemført nogle studier i USA tilbage i 2004 og fundet ud af at de voksnes evne til at selvregulere og være selvrefleksive øgede deres evne til inklusion. De besad en større grad af indre ro som samtidig ’smittede af’ på eleverne/omgivelserne, selv om disse endnu ikke havde modtaget træning i mindfulness.

I de daglige medier hører man også jævnligt om statistikker der viser at flere og flere børn og unge med ’opmærksomhedsforstyrrelser’ i forskellig grad (eks. vis ADHD), tilbydes medicinsk behandling. Skønt flere og flere studier viser at mindfulness, trænet på en specifikt tilrettelagt måde, som det bl.a. er beskrevet nedenfor, kan være et alternativ og/eller supplement til traditionel medicinsk behandling, anerkender jeg at flere har brug for og gavn af medicin til at understøtte disse lidelser.

Men jeg tror også på dét, som forskningen også viser, at medicin ikke har nogen varig effekt, i form af at give den enkelte redskaber til bedre at kunne mestre og håndtere livet og de daglige udfordringer med – hele livet. Faktisk er der i disse dage megen fokus på de negative bivirkninger noget medicin også kan medføre.

Forskningen inden for mindfulness og opmærksomhedstræning viser således bl.a. at der findes alternativer til medicinen. Neurovidenskaben ’møder så at sige’ i disse år psykologien, og der er meget der peger i retning af, at mennesker ved hjælp af disse træningsteknikker og redskaber, i højere grad en tidligere antaget, selv kan medvirke til sin egen ’helbredelse’ og udvikling til øgning af den generelle livskvalitet. (Her tænkes specifikt på Jon Kabat-Zinn’s MBSR program over 8 uger (MBSR – Mindfulness Baseret Stress Reduktion), for mennesker med stress, angst og depressioner tæt inde på livet, kræftpatienter og mange flere grupper af mennesker med forskellige psykiske, som funktionelle lidelser).

For et par år siden udkom bl.a. en biograf film ”Free the mind” af den danske instruktør Phie Ambo. Denne omhandler en videnskabelig tilgang til at arbejde med psykiske, følelsesmæssige og svære eksistentielle udfordringer af livet/tilværelsen. Den viser effekter af arbejdet med en dreng på 7 år med ADHD og elevatorskræk, samtidig med at man i filmen følger to krigsveteraner med PTSD (post traumatisk stress disorder). Denne film giver et godt indblik i, hvad sindet faktisk er i stand til og at vi som mennesker, med de rette betingelser, undervisning, træning og støtte, har en mulighed for i høj grad at medvirke til vores egen heling/helbredelse.

Skrevet af Allan Ulrich Thomsen – 2014

 

Venlig hilsen

Allan Ulrich Thomsen – info@mindfulnesscenteret.dk – 2216 6565

IMG_2604 - version 2

Share this content:

Lukket for kommentarer.